کاغذسازی پارس سیحون

واحد فناور

🔷ا مرکز رشد با درخواست هسته فناور مجد با ایده محوری سامانه جامع مدیریت دانش پذیر “مجد”جهت ورود به دوره رشدمقدماتی و با درخواست هسته فناور صنعت سازان اسرار با ایده محوری اتوماسیون زنجیره تولید آلومینیوم جهت ورود به دوره رشد مقدماتی و در نهایت با درخواست شرکت فناور کاغذ سازی پارس سیحون با ایده محوری تولید کاغذ ایرانی به روش کوتینگ جهت ورود به دوره رشد موافقت شد.

 

منبع خبر: سایت دانشگاه حکیم